Årsmöte 2024


Kallelse till årsmöte för Eldsberga Gymnastikförening.
Måndagen 4 mars kl. 17:30 i Eldsbergahallen.

Det bjuds på lättare förtäring.
Efter årsmötet blir det ett smakprov på olika pass

med Anita, Marita, Tom och Sara Bujupi!


Dagordning


§1. Mötet öppnas
§2. a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
§3. Val av 2 protokolljusterare
§4. Fastställande av röstlängd för mötet.
§5. Fråga om mötet varit stadgeenligt utlyst.
§6. Fastställande av dagordning.
§7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
§8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under året.
§9. Fastställande av balansräkning.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.
§11. Fastställande av medlemsavgift samt arvode för ledare och styrelse det kommande året.
§12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget det kommande året.
§13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Förslag till stadgeändring finns på hemsidan.
§14. Val av:
a) styrelse
b) valberedning
§15 Övriga frågor
§16 Mötet avslutas